Dopłaty dla rolników

Dopłaty dla rolników wspierają produkcję rolniczą i pomagają utrzymywać produkcję na poziomie opłacalności.

Podstawową formą dopłat dla rolnikówdopłaty bezpośrednie. Wnioski na dopłaty dla rolników przyjmuje i weryfikuje ARiMR.

1. Dopłaty bezpośrednie obejmują:

• jednolitą płatność obszarową,
• płatności uzupełniające do powierzchni upraw,
• płatność do upraw roślin energetycznych,
• płatność cukrową.

2. Płatności bezpośrednie przyznawane są rolnikowi tj.:

- osobie fizycznej
- osobie prawnej
- jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

o ile jest on posiadaczem gospodarstwa rolnego.

3. Grunty rolne, objęte płatnościami muszą :

- być w posiadaniu rolnika,
- być utrzymywane zgodnie z normami (w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska),
- mieć łączną powierzchnię minimum 1 ha

4. Rolnik uzyskuje płatności na posiadane przez niego działki rolne zgłoszone we wniosku o przyznanie płatności. Działka rolna jest to zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest grupa upraw o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego.

5. Status rolnika otrzymuje ten, któremu nadano numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów.

Jest on :
- niepowtarzalny
- nie przechodzi na następcę prawnego

Wnioskodawcy podlegającemu wpisowi do ewidencji producentów na podstawie kilku tytułów nadaje się jeden numer identyfikacyjny.

W przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny; numer identyfikacyjny nadaje się temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę.
W przypadku współmałżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego do wniosku o wpis do ewidencji
producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka albo współposiadacza gospodarstwa rolnego.Patronat medialny