Jednolita Płatność Obszarowa

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - System jednolitej płatności obszarowej (ang. - Single Area Payment Scheme - SAPS) polega na podzieleniu podstawowej rocznej koperty finansowej (ang. annual financial envelope) przez kwalifikującą się do płatności referencyjną powierzchnię gruntów wykorzystywanych rolniczo (ang. utilised agricultural area - UAA) i wypłaceniu uzyskanej z podzielenia (ewentualnie zmniejszonej – zob. dalej) stawki płatności podstawowej, przysługującej na każdy hektar powierzchni wnioskowanych do płatności w danym roku.

Podstawowa roczna koperta finansowa jest sumą płatności bezpośrednich wymienionych w Załączniku do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1259/1999, przysługujących Państwu Członkowskiemu na podstawie przyznanych w danym roku limitów produkcji (w tym między innymi: kwoty produkcji, plon referencyjny, powierzchnia bazowa, pułapy praw do premii zwierzęcych, kwoty płatności dodatkowych) oraz wysokości stosowanych w danym roku stawek płatności bezpośrednich. Stawki płatności bezpośrednich dla nowych Państw Członkowskich stanowią, zgodnie z przyjęta zasadą stopniowego dochodzenia do pełnych płatności (ang. „phasing in”), określoną część wynegocjowanych stawek płatności bezpośrednich.

Referencyjna powierzchnia gruntów wykorzystywanych rolniczo to suma powierzchni istniejących w danym kraju w dniu 30 czerwca 2003r. gruntów ornych (ang. arable land), uprawy wieloletnie (ang. permanent crops), trwałych użytków zielonych (ang. permanent grassland) oraz ogrodów przydomowych (ang. kitchen gardens) i użytkowanych przez posiadaczy spełniających kryterium minimalnej powierzchni kwalifikującej do płatności. Grunty składające się na referencyjną powierzchnię gruntów wykorzystywanych rolniczo muszą znajdować się w dobrej kulturze rolnej (ang. good agricultural condition). Do gruntów w dobrej kulturze rolnej nie zalicza się gruntów odłogowanych w rozumieniu przepisów normy PrPN-R-04151 „Gospodarka ziemią w rolnictwie” z dnia 24.12.1997r. Przy rozstrzyganiu czy grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych zaliczać do odłogów winno się każdorazowo ustalać z posiadaczem takich gruntów czy tego typu ich charakter jest wynikiem działania czynników ekonomicznych i czy grunty te zamierza on jeszcze włączyć w system uprawowy (płodozmianowy). Pierwszą datą, na którą należałoby dokonać tych ustaleń powinna być 30 czerwca 2003r. Grunty w dobrej kulturze rolnej są to grunty rolne, na których w roku wnioskowania o płatność jest prowadzona uprawa roślin uprawnych zgodnie z zasadami prawidłowej agrotechniki.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej mogą być składane na powierzchnie spełniające kryteria określone wyżej dla referencyjnej powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo. Jeśli jednak w danym roku, w wyniku zgłoszenia większej powierzchni, niż powierzchnia referencyjna, suma wypłat wynikająca ze złożonych wniosków miałaby przekroczyć roczną kopertę finansową, wówczas, proporcjonalnie do skali przekroczenia – poprzez zastosowanie współczynnika redukcji (ang. reduction coefficient), zostanie zmniejszona stawka płatności podstawowej przysługującej na hektar.

Wnioskowana powierzchnia kwalifikująca się do płatności nie może być mniejsza niż 1 ha. Minimalna powierzchnia pojedynczej działki rolnej w ramach złożonego wniosku wynosi 0,1 ha powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo.


Patronat medialny