Mikroprzedsiębiorstwa dofinansowanie, dotacje unijne 2013

Mikroprzedsiębiorstwa dofinansowanie, dotacje unijne 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewiduje dotacje na inwestycje realizowane nie tylko dla rolników.

W ramach tego działania dofinansowanie z Unii Europejskiej ma trafić do przedsiębiorców: osób fizycznych, osób prawnych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej oraz wspólników spółek cywilnych. Gdy podmioty te chcą włączyć się do gry o fundusze unijne z PROW-u muszą prowadzić swoją działalność jako mikroprzedsiębiorstwa, a także mieć siedzibę/ oddział (w przypadku osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych adres zamieszkania) oraz lokalizację inwestycji na terenie wiejskim. Teren wiejski jest rozumiany jako miejscowość należąca do gminy:

− wiejskiej, lub
− miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców (lub z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców dla niektórych branż oraz podmiotów), lub
− miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.


Jak zasygnalizowano już we wstępie działanie nie jest skierowane do rolników, dlatego też wykluczone z udziału w konkursie są m. in. osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie. Ponadto ze wsparcia wykluczone są podmioty, które w okresie 2 lat wstecz od dnia składania wniosku uzyskały pomoc w ramach działania Wsparcie oraz przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”.Patronat medialny