Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Cel działania

Schemat I
1. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac
scaleniowych.
2. Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów
rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych.
3. Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele
infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.

Schemat II
1. Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych.
2. Zwiększenie retencji wodnej.
3. Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Podstawa prawna

Art. 20 i 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r.).

Uzasadnienie

Działanie wdrażane w ramach dwóch schematów w zakresie PROW 2007-2013:
1) schemat I – Scalanie gruntów;
2) schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Schemat I:

Pomoc udzielana w ramach schematu służy poprawie struktury obszarowej
poszczególnych gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych. W wyniku zmniejszania
liczby działek ewidencyjnych uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania
poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw
polowych, jednocześnie zapewniając każdej z poscaleniowych działek ewidencyjnych
dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. W ramach projektu scalenia
przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu,
uwzględniające wymogi środowiska naturalnego. Prace te obejmują w szczególności
zapewnienie niezbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
stanowiących własność gmin.

Schemat II:

Pomoc udzielana w ramach schematu dotyczy realizacji projektów z zakresu
melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju
podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod
warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej
uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych, w tym w szczególności: 
− budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych służących do
retencjonowania i regulacji poziomu wód, np. jazów, zastawek, zbiorników
wodnych, stopni wodnych itp.;
− budowa lub remont systemów nawodnień grawitacyjnych;
− remont istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu dostosowania ich do
nawodnień grawitacyjnych;
− budowa lub remont urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w
ramach systemów urządzeń melioracji wodnych;
− projekty służące poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb
rolnictwa;
− projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Zakres pomocy
Schemat I:
1) opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
2) zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.

Schemat II:
1) opracowanie dokumentacji technicznej projektów;
2) koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym
dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji
sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do
nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych;
3) koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż
10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Beneficjent

Schemat I – Starosta
Schemat II - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Forma i wysokość pomocy

Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację
projektów.

Schemat I

Pomoc może być przyznana na projekty:
1) zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów
(Dz. U. z 2003r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) w szczególności poparte
wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z
projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza
połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia;
2) zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym;
3) dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów;
4) dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.);
5) które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach
chronionych;
6) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy
kwoty:
a) 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw:
lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
b) 350 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem – dla pozostałych
województw,
7) w zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;
204
8) dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy
kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów.

Schemat II

Pomoc może być przyznana na projekty:
1) zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239
poz. 2019 z późn. zm.), w szczególności:
a) poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w
zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
b) dla których po zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonają
zwrotu 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji,
w ramach opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochody budżetu państwa,
2) z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, w tym
dotyczących retencji wody i nawodnień użytków rolnych;
3) dla których opracowano kosztorys inwestorski;
4) zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), w szczególności w zakresie
przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko;
5) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz.U. 92
poz. 880 z późn. zm.), w szczególności w zakresie:
a) nie powodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin
i zwierząt na obszarach Natura 2000,
b) uzyskiwania decyzji wojewody dotyczącej warunków prowadzenia robót
na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach
masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych
oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów
wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, rezerwatów przyrody, itp.

Poziom wsparcia

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25%
kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa.

Finansowanie

Koszt całkowity: 600 000 000 EUR
Wydatki publiczne: 600 000 000 EUR

Schemat I: 160 000 000 EUR
Schemat II: 440 000 000 EUR

Rozwiązania przejściowe 

Pomoc może być przyznana na realizację projektów w zakresie:

1. Zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej
przestrzeni produkcyjnej zgłoszonych do realizacji w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Szacowana
wysokość zobowiązań z okresu 2004 – 2006 wynosi 14 mln euro.

2. Gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi zgłoszonych do realizacji w
ramach działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.
Szacowana wysokość zobowiązań z okresu 2004 – 2006 wynosi 5 mln euro.
Łącznie zobowiązania z okresu 2004 – 2006 wynoszą 19 mln euro.

Pomoc państwa

Nie dotyczy

Zasięg geograficzny

Cały kraj

Zobacz również:
MŁODY ROLNIK - Ułatwienie startu Młodym Rolnikom
Modernizacja gospodarstw rolnych 2007 - 2013
Renty strukturalne - renta strukturalna warunki
Różnicowanie działalności rolniczej
Program rolnośrodowiskowy
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa

Skomentuj i zobacz opinie na forum dla rolników
Poszukaj swojego najbliższego doradcy rolniczego na mapiePatronat medialny