Modernizacja gospodarstw rolnych

W nowym PROW 2014-2020 rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy na materialne i niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych. Do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa zalicza się: poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa.

Z pomocy będzie mógł skorzystać rolnik:
•    Posiadający gospodarstwo rolne z powierzchnią użytków rolnych min. 1ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych
•    Kierujący gospodarstwem rolnym
•    Osiągający wielkość ekonomiczną gospodarstwa nie mniejszą niż 15 tyś. euro i nie większą niż 100 tyś. euro (wyjątek stanowią inwestycje związane z produkcją prosiąt wielkość ekonomiczna nie może przekroczyć 500 tyś. euro)
•    Posiadający gospodarstwo rolne poniżej 300 ha

Jednak nie wszyscy rolnicy będą mogli skorzystać z tego działania. Projekt PROW 2014-2020 nie przewiduje wsparcia w zakresie chowu drobiu, chyba, że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegać na zmianie sposobu chowu. Działania to nie przewiduje też wsparcia dla produkcji zwierzęcej z zakresu chowu i hodowli ryb.

Również rolnicy, którzy chcieliby zainwestować w obszarach dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego muszą liczyć się z ograniczeniami. Pomoc finansowa będzie mogła być przyznana, jeżeli w gospodarstwie będzie utrzymywane, co najmniej 45 krów, albo będzie minimum 15 krów, a w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty będzie próg, co najmniej 45 krów.

Modernizacja gospodarstw rolnych będzie dotyczyć następujących obszarów:
•    Rozwój produkcji prosiąt
•    Rozwój produkcji mleka krowiego
•    Rozwój produkcji bydła mięsnego
•    Inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji,  poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produkcji

Beneficjent w ramach modernizacji gospodarstw rolnych będzie mógł przeznaczyć pieniądze na:
•    Budowę i modernizację budynków i budowli
•    Zakup lub leasing nowych maszyn i wyposażenia
•    Wynagrodzenia architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważania środowiskowego i gospodarczego
•    Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz patentów, licencji praw autorskich, znaków towarowych

W przypadku beneficjentów, którzy korzystali z pomocy PROW 2007-2013 i zakupili maszyny rolnicze np. ciągniki, kombajny, kosiarki, siewniki, agregaty uprawowe, pługi, opryskiwacze, ładowacze, przyczepy oraz inne maszyny nie będą mogli zakupić tego samego rodzaju maszyn rolniczych z nowego finansowania PROW 2014-2020.

Beneficjent nie będzie mógł kupić zwierząt, roślin używanych maszyn rolniczych w ramach tego wsparcia, nie przewiduje się też prostych inwestycji mających charakter odtworzeniowy.

Z modernizacji gospodarstw rolnych z PROW 2014 -2020 maksymalna pomoc udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 1,5 mln złotych w przypadku rozwoju w produkcję prosiąt orz 500 tyś. złotych w przypadku pozostałych obszarów, przy czym na inwestycje niezwiązane z bezpośrednio z budową bądź modernizacją budynków inwentarskich kwota zmniejszy się do 200 tyś złotych.

Każdy rolnik, który będzie chciał skorzystać z działanie modernizacja gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020 będzie musiał obowiązkowo prowadzić rachunkowość rolną przez 5 lat po uzyskaniu pomocy.
 Patronat medialny