Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

W ramach działania udziela się pomocy na rozwój działalności rolniczej oraz pozarolniczej.
Pomoc w postaci premii kieruje się do zamierzających podjąć pracę w gospodarstwie rolnym oraz pracujących w gospodarstwach rolnych.

W ramach działania premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020.

W ramach działania wspiera się również inwestycje dotyczące działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

Cele szczegółowe i cele przekrojowe

Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami, ze szczególnym naciskiem na: poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej (2A), ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń(2B).

Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na: ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy (6A).

Działanie będzie realizować cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich, którymi są: innowacyjność, środowisko oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowanie się do niej.

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników - Premie dla młodych rolników

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małcy gospodarstw

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usługo rolniczychPatronat medialny