Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej).

Pomoc będzie przyznawana w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Pomoc będzie wypłacana w kwocie 100 tyś. zł w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc finansowa obejmie:

•    budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
•     zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania
•     koszty ogólne
Z pomocy będzie mogła skorzystać beneficjent, który:
•     będzie ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik
•     gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent, będzie miało wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. Euro
•     za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy będzie przyznana płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje beneficjent
•    gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, będzie położone poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym, beneficjent przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej

Jakie warunki będzie musiał spełnić biznesplan beneficjenta?

•    miejsce zamieszkania beneficjenta będzie się znajdować w miejscowości, z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast, należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
•    jeżeli operacja będzie związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości będzie się znajdować na obszarze zdefiniowanym powyżej, nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847
 Patronat medialny