Wiadomości PROW

Konsultacje publiczne projektu PROW 2014 -2020 do 7 marca 2014 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło 14 lutego br. konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ministerstwo Rolnictwa zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentem, który  dostępny jest  na stronie Ministerstwa (www.minrol.gov.pl) w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa > PROW 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa prosi o przesyłanie uwag, propozycji i komentarzy do przedmiotowego dokumentu za pomocą formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2014 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?

Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020

Dopłaty do materiału siewnego 2014


 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny