Wiadomości PROW

Oceny pracy ARiMR nadal rosną. Kolejne badania opinii publicznej to potwierdzają.

Już wówczas ARiMR miała powody do zadowolenia ponieważ  80% badanych, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy załatwiali sprawy w placówkach  Agencji, dobrze lub bardzo dobrze oceniła jej działalność. Jesienne badania przyniosły jednak jeszcze lepsze notowania, bowiem takie wysokie oceny wystawiło ARiMR aż 84% badanych, z czego 16% pytanych przyznało Agencji najwyższe oceny.

Bardzo istotne jest, że badani ocenili, iż Agencja pracuje coraz lepiej we wszystkich obszarach swojej działalności. Warto przy tym podkreślić, że aż 80% badanych bardzo dobrze i dobrze ocenia jakość obsługi beneficjentów, kolejne 14% przyznaje za to ocenę "ani dobrą ani złą", natomiast 3% nie ma zdania w tej kwestii. Czyli jedynie 3% respondentów jest niezadowolona z jakości obsługi. Szczególnie dobrze Agencja jest oceniana w regionach północno-zachodnich i centralnym Polski, w których nikt nie wystawił ARiMR negatywnej oceny. Na uwagę zasługują wysokie oceny  kompetencji pracowników ARiMR.  Uzyskali oni aż 77% ocen bardzo dobrych i dobrych. Warto też wspomnieć, że 72% badanych mieszkańców wsi nie zgłosiło żadnych propozycji zmian (ulepszeń) w funkcjonowaniu ARiMR. Pozostali ankietowani najczęściej postulowali: poprawienie jakości obsługi, wydłużenie godzin pracy, przygotowywanie bardziej zrozumiałych wniosków o pomoc czy płatność oraz szybsze ich rozpatrywanie.

W przeprowadzonych badaniach BioStatu szczególny nacisk położono na ocenę działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez ARiMR. Zostały one ocenione bardzo wysoko, mimo zmniejszania z roku na rok nakładów finansowych na ich prowadzenie. Większość badanych - 66% - pozytywnie ocenia informowanie o dostępnej pomocy udzielanej przez ARiMR oraz o efektach jej wdrażania. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku miała z całą pewnością  wpływ emisja w TVP (podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012)  spotu przedstawiającego efekty wdrażania PROW na lata 2007 - 2013.  Spot  przygotowany przez ARiMR, w ciągu siedmiu dni emisji - od 8 do 14 czerwca, został obejrzany w sumie przez 109 milionów widzów, przy czym 23 miliony widzów widziało spot przynajmniej jeden raz. Ich emisja sprawiła, że wiedza o tym Programie i jego efektach znacząco wzrosła. Wiosną, przed emisją spotu o efektach wdrażania PROW 2007 - 2013, tylko 40% badanych rolników zadeklarowało, że takich informacji "jest w sam raz". Natomiast jesienią, już po emisji tego spotu, odsetek takich osób wzrósł do 51%. W obu okresach 29% badanych oceniło, że takich informacji jest "zbyt mało". Natomiast wśród nierolników różnice są jeszcze wyraźniejsze. Wiosną 2012 r. 26% badanych uważało, że informacji o efektach wdrażania PROW 2007 - 2013 jest "w sam raz", a 34% uważało że jest ich "zbyt mało". Jesienią 2012 r. na tak postawione pytanie 43% ankietowanych odpowiedziało, że informacji jest "w sam raz", a tylko 15%  że jest ich "zbyt mało", a to oznacza, że dzięki kampanii telewizyjnej w czasie Euro 2012 informacja o efektach wypłat z funduszy inwestycyjnych dla wsi i rolnictwa przebiła się do opinii społecznej.

Uczestniczący w badaniu potwierdzili też, że ARiMR postępuje słusznie kładąc nacisk na informowanie o rozdzielanej przez nią pomocy i jej efektach w głównych programach TVP,  bowiem 74% rolników wskazało, iż właśnie ta stacja jest głównym źródłem informacji o działaniach prowadzonych przez Agencję, a nierolników wskazujących na TVP jako źródlo wiedzy o działaniach ARiMR było 65%. Inne stacje telewizyjne uzyskały znacznie słabsze wyniki. Ważne jest także to, że 38% badanych oczekuje, by informacje o ARiMR i kierowanego wsparcia dla wsi docierały do nich przede wszystkim za pośrednictwem telewizji.

Dużą popularnością w zdobywania informacji o działaniach ARiMR cieszy się również radio, z którego taką wiedzę czerpie 38% rolników i 34% nierolników. Wśród programów radiowych dostarczających informacji bardzo wysoko znalazł się Program 1 Polskiego Radia, którego słucha 30% rolników i 16% nierolników. Dużą popularnością cieszą się również rozgłośnie regionalne wskazało na nie 30% rolników i 31%  nierolników. Rola radia w informowaniu o działaniach ARiMR jest także ważna, ponieważ za pośrednictwem tego medium chce otrzymywać informacje 33% badanych. To wynikało również z poprzednich badań i dlatego w Polskim Radiu ARiMR prowadzi też szerokie działania informacyjno-promocyjne, w ramach podpisanych umów z tą stacją.

ARiMR uzyskała też bardzo dobre oceny za działania informacyjno-promocyjne, prowadzone przez nią bezpośrednio. Jednym z takich przedsięwzięć jest funkcjonowanie przez 7 dni w tygodniu Infolinii dla beneficjentów. 79% ankietowanych przez BioStat wystawiło ARiMR oceny bardzo dobre i dobre za możliwość kontaktu telefonicznego z Agencją.

W przekazywaniu informacji o oferowanym wsparciu dla polskiego rolnictwa i jego efektach nieustannie rośnie również rola portalu internetowego ARiMR. W jesiennym badaniu 19% respondentów wskazało, że z tego właśnie źródła chciałoby czerpać informacje m.in. o środkach unijnych przeznaczonych na rozwój wsi i obszarów wiejskich. Portal internetowy ARiMR zdaje się spełniać pokładane w nim nadzieje, ponieważ 12% ankietowanych rolników i 14% nierolników, wskazało, stronę internetową ARiMR jako najważniejsze źródło informacji o zmianach zachodzących na wsi i rolnictwie oraz o możliwości uzyskania wsparcia przez mieszkańców wsi. Ten wynik plasuje nasz portal na czwartej pozycji, według badanych wyprzedzają nas jedynie: onet.pl, google.pl i wp.pl. Portale internetowe innych instytucji rolniczych i około rolniczych, były wskazywane jako źródło informacji, znacznie rzadziej  niż portal ARiMR.

Uzyskanie  wysokich ocen pracy Agencji we wszystkich  aspektach jej działalności jest wielkim powodem do dumy dla jej pracowników, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę olbrzymi zakres działania, wielkość wsparcia udzielanego za jej pośrednictwem polskiej wsi, rolnictwu, rybakom i całemu sektorowi gospodarki żywnościowej oraz to, że wszystkie jej działania muszą być prowadzone zgodnie z bardzo szczegółowymi procedurami. Ich przestrzeganie  jest skrupulatnie kontrolowane przez służby Unii Europejskiej i krajowe, z corocznymi kontrolami Najwyższej Izby Kontroli na czele. ARiMR stara się jednak tak działać, aby te procedury nie były przeszkodą dla rolników i przedsiębiorców w korzystaniu z unijnego i krajowego wsparcia. Wyniki jesiennych badań opinii społecznej świadczą o tym, że czyni to z powodzeniem, przy czym  ARiMR nie ustaje w wysiłkach,  żeby działać  jeszcze sprawniej i jeszcze skuteczniej.

Skalę działań Agencji najlepiej pokazać poprzez liczbę rolników otrzymujących corocznie - za jej pośrednictwem - dopłaty bezpośrednie. Każdego roku otrzymuje je ok. 1,4 mln. beneficjentów,  a do tego dochodzą setki tysięcy innych płatności z tytułu: "Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" czy dopłat rolnośrodowiskowych. Agencja "obsługuje" także tysiące beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nabrzeży rybackich" na lata 2007-2013.  Tylko w zeszłym roku przekazała rolnikom, rybakom, przetwórcom żywności i innym beneficjentom rekordową kwotę ok. 25,5  mld zł.

Lektura Raportu BioStatu pozwala uznać, że oceniający pracę Agencji docenili sprawną (najszybszą w Europie)  realizację wypłat w ramach dopłat bezpośrednich, wdrażanie przez ARiMR programów pomocowych,  udzielanie wsparcia z budżetu krajowego, umożliwiającego korzystanie z niskooprocentowanych kredytów bankowych udzielanych na inwestycje lub na odtworzenie produkcji w gospodarstwach po jej zniszczeniu przez klęski żywiołowe, sprawne prowadzenie Rejestru Zwierząt Gospodarskich czy pokrywanie za rolników kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.

Badanie "Polska wieś i rolnictwo. Jesień 2012" - przeprowadzone przez firmę  BioStat - zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy zastosowaniu  wywiadów bezpośrednich - z zastosowaniem wcześniej przygotowanego kwestionariusza na ogólnopolskiej  próbie reprezentatywnej 1500 osób (867 - to rolnicy, a 633 - nie rolnicy) we wrześniu i październiku 2012 r. W gronie badanych znalazło się 48% kobiet i 52% mężczyzn. Największy odsetek respondentów posiadał wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone (41%) i średnie, pomaturalne lub wyższe nieukończone (33%), a 7% wyższe. Beneficjenci PROW 2007 - 2013 stanowili grupę lepiej wykształconą niż pozostali rolnicy.

ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny