PROW 2014 -2020 a usługi doradcze

W budżecie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 znajdą się pieniądze na skorzystanie z doradztwa przez rolników oraz posiadaczy lasów, a także na szkolenia zawodowe doradców.

Doradztwo ma być dostosowane do indywidulanych potrzeb rolników lub grupy rolników, właścicieli lasów, dodatkowo działanie to ma doskonalić zawodowo doradców w zakresie obszarów, w ramach, których świadczone będą usługi doradcze.

Kompleksowa usługa doradcza dla rolników lub grupy producentów rolnych ma dotyczyć:

•    Zobowiązań wynikających z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania gospodarstwem oraz dobrej kultury rolnej
•    Praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, wszelkich działań związanych z modernizacją gospodarstwa, promowaniem innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie oraz przedsiębiorczości
•    Wymogów odnośnie dyrektywy wodnej
•    Wymogów dotyczących zintegrowanej ochrony roślin przed szkodnikami
•    Działań związanych z opracowaniem biznesplanu, obliczeniem rentowności gospodarstwa, zarządzaniem ryzykiem, strategią adaptacji do zmian klimatycznych, techniką produkcyjną
•    Rozwoju krótkich łańcuchów dostaw
•    Rolnictwa ekologicznego
•    Aspektów zdrowotnego chowania zwierząt

W chwili obecnej trwa 3 etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020.