PROW 2014-2020 – Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych będzie 3 pakietem w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego PROW 2014-2020.

Do najważniejszych zadań pakietu będzie zachowanie i zwiększenie powierzchni sadów dawnych odmian drzew owocowych.

Do wymogów pakietu 3  zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Płatność będzie przysługiwać do zachowanych sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, który będzie obejmował, co najmniej 12 drzew w wieku od 15 lat, reprezentujących nie mniej niż 4 odmiany lub gatunki, a jednocześnie obsada nie może być mniejsza niż 90 drzew/ha
•    Płatność będzie przysługiwać także do reintrodukcji sadu tradycyjnego dawnymi odmianami drzew owocowych poprzez nasadzenie nowego sadu od początku lub dosadzenia nowych drzew do już rosnących
•    Drzewa w sadach tradycyjnych odmian drzew owocowych będą rozmnażane na silnie
rosnących podkładkach
•    Obowiązkowe będzie wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie
•    W przypadku reintrodukcji sadu tradycyjnego odmianami drzew owocowych
obowiązkowe będzie zachowanie sadu, co najmniej przez okres 5 lat od uzyskania ostatniej płatności rolnośrodowiskowej;
•    W przypadku reintrodukcji sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych minimalna
powierzchnia sadu wyniesie 0,1 ha, a maksymalna to 1,0 ha
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego

Płatności w ramach pakietu zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Między 10 a 20 ha stawka zostanie pomniejszona do 50% płatności. Należy też pamiętać, iż w przypadku reintrodukcji sadów maksymalna powierzchnia dofinansowania wyniesie 1,0 ha.