Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Dopłaty bezpośrednie 2015 – kategorie dopłat

  Nowy system dopłat bezpośrednich, który będzie obowiązywał od roku 2015 znacznie zróżnicuje poszczególnych rolników pod kontem możliwości ubieganie się o dany rodzaj dopłaty.

  Kategorie dopłat bezpośrednich:
  •    Jednolita Płatność Obszarowa
  – przysługiwać będzie do każdego „kwalifikującego się hektara” za które uznawane będą wszelkie użytki rolne w tym grunty orne, trwałe użytki zielone, plantacje trwałe, a także każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 roku, który nie spełnił warunków kwalifikowalności w tym obszary chronione przyrodniczo oraz zalesione

  •    Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność na zazielenienie)

  •    Płatność dla młodych rolników
  – przysługiwać będzie rolnikowi do 40 lat, który po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem rolnym, lub która prowadzi już gospodarstwo nie dłużej niż 5 lat

  •    Płatność dodatkowa
  – przysługiwać będzie rolnikom, którzy uprawnieni będą do otrzymania jednolitej płatności obszarowej do maksymalnej liczby hektarów w przedziale 3,01 do 30 ha

  •    Płatność związana z produkcją
  – płatność do bydła dla rolników posiadających minimum 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, przy czym płatność przysługuje od 1 do 30 sztuki
  – płatność do krów dla rolników posiadających minimum 3 krowy w wieku od 24 miesięcy , przy czym płatność przysługuje od 1 do 30 sztuki
  – płatność do owiec  przysługuje dla rolników posiadających co najmniej 10 sztuk samic owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, przy czym płatność przysługuje od 1 sztuki
  – płatność do kóz przysługuje dla rolników posiadających co najmniej 5 samic kóz , w wieku co najmniej 12 miesięcy, przy czym płatność przysługuje od 1 sztuki
  – płatność do buraków cukrowych przysługuje do powierzchni uprawy buraków cukrowych, jeżeli uprawa objęta jest umową
  – płatność do skrobi przysługuje do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych , jeżeli uprawa objęta jest umową
  – płatność do owoców miękkich do powierzchni upraw truskawek i malin
  – płatność do chmielu przysługuje rolnikowi , który prowadzi uprawę roślin wysokobiałkowych, limit pomocy do 150 ha
  – płatność do pomidorów przysługuje do powierzchni objętej umową
  – płatność do lnu
  – płatność do konopi włóknistych

  •    Płatność w ramach przejściowego  wsparcia krajowego
  – w 2015 roku ARiMR realizować będzie przejściowe wsparcie krajowe w sektorze tytoniu w formie płatności niezwiązanej z produkcją