Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Płatność na zazielenienie 2015 – trwałe użytki zielone

    W ramach płatności na zazielenianie obowiązkowa praktyka będzie także obowiązywała na trwałych użytkach zielonych (TUZ).

    Praktyka ta będzie polegać na:

    •    Obowiązku utrzymania cennych przyrodniczo  TUZ położonych na obszarach NATURA 2000 w tym zakaz przekształcania i zaorywania TUZ, obowiązek ponownego przekształcenia danego obszaru w TUZ w przypadku jego przekształcenia lub zaorania
    •    Utrzymaniu powierzchni trwałych użytków zielonych na niezmienionym poziomie w stosunku do powierzchni trwałych użytków zielonych ustalonej w roku 2015

    Należy również zwrócić uwagę, iż w kolejnych latach stosunek TUZ  do całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolnika w danym roku nie może się zmniejszyć o więcej niż 5 % w porównaniu do 2015 roku.