Polska
kontakt@doradcaprow.pl

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Czym jest ARiMR?

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową, która powstała w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Zlecanie zadań ARiMR oraz nadzór nad ich realizacją znajduje się w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Struktura organizacyjna

  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kieruje Prezes powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Struktura ARiMR jest trzypoziomowa – Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych oraz 314 Biur Powiatowych.

  Oddziały Regionalne ARiMR (podział na województwa):

  – dolnośląskie – ARiMR Wrocław

  – kujawsko-pomorskie – ARiMR Toruń

  – lubelskie – ARiMR Lublin

  – lubuskie – ARiMR Gorzów Wielkopolski

  – łódzkie – ARiMR Łódź

  – małopolskie – ARiMR Kraków

  – mazowieckie – ARiMR Warszawa

  – opolskie – ARiMR Opole

  – podkarpackie – ARiMR Rzeszów

  – podlaskie – ARiMR Białystok

  – pomorskie – ARiMR Gdynia

  – śląskie – ARiMR Częstochowa

  – swiętokrzyskie – ARiMR Kielce

  – warmińsko-mazurskie – ARiMR Olsztyn

  – wielkopolskie – ARiMR Poznań

  – województwo zachodniopomorskie – ARiMR Szczecin

   

  Jak działamy?

  Działalność ARiMR wzoruje się na praktykach stosowanych przez podobne instytucje wspierające rozwój rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej oraz instytucji wdrożeniowej dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że Agencja dokonuje transferów finansowych dla większości działań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Funduszy Strukturalnych tj. Sektorowych Programów Operacyjnych „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich2004-2006” oraz „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. W ramach pomocy krajowej, ARiMR dopłaca do oprocentowania kredytów bankowych, udziela gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.

  Komu pomagamy?

  Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolnego oraz grupy producentów. ARiMR udziela też pomocy sektorowi rybackiemu.

  Wspólna Polityka Rolna

  Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest zintegrowanym systemem pomocy dla rolnictwa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. WPR stymuluje wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, wspiera dochody rolników i mieszkańców wsi oraz pomaga producentom rolnym w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. WPR pełni też istotną funkcję w stabilizacji poszczególnych rynków poprzez podtrzymywanie cen rynkowych i stosowanie ograniczeń ilościowych w produkcji.

  Główną rolę w finansowaniu działań odgrywa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOIGR). EFOIGR dzieli się na dwie sekcje: Orientacji i Gwarancji. Sekcja Gwarancji obejmuje działania Wspólnej Polityki Rolnej. Wydatkowanie środków finansowych w Sekcji Gwarancji może odbywać się jedynie przez akredytowane agencje płatnicze. W latach 2004-2006 w ramach WPR ARiMR udziela pomocy w formie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, wdraża mechanizmy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz realizuje działania zatwierdzone w ramach „Planu Rozwoju Obszarów wiejskich” (PROW).

  • Płatności bezpośrednie

  Celem płatności bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej jest zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dochodów rolników, bez potrzeby podwyższania cen dla konsumentów. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczonym systemem płatności bezpośrednich, polegającym na udzielaniu wsparcia finansowego proporcjonalnie do powierzchni upraw. Po raz pierwszy płatności bezpośrednie zostały wypłacone polskim rolnikom w okresie 18 października 2004 – 30 września 2005 r. Grupie ok. 1,4 miliona beneficjentów przekazane zostało 6,3 miliarda złotych w ramach jednolitej i uzupełniającej płatności obszarowej. W roku 2005 liczba złożonych wniosków wzrosła o 6% w stosunku do pierwszego roku wdrażania płatności bezpośrednich i wyniosła 1,49 miliona. Płatności bezpośrednie będą kontynuowane w kolejnych latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

  • Pomoc dla grup producentów owoców i warzyw

  Pomoc ARiMR dotyczy rynku owoców i warzyw świeżych i przetworzonych. W ramach rynku owoców i warzyw świeżych wspierane są organizacje producentów owoców i warzyw poprzez:

  • Dofinansowanie funduszu operacyjnego tych organizacji;
  • Wsparcie wstępnie uznanych grup producentów na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem takiej grupy, prowadzeniem działalności administracyjnej oraz dofinansowanie kosztów inwestycji;
  • Wpłacanie rekompensat z tytułu nieprzeznaczania owoców i warzyw do sprzedaży.

  W ramach rynku owoców i warzyw przetworzonych pomoc kierowana jest do producentów pomidorów, dostarczających pomidory do przetwórstwa za pośrednictwem wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw.

  • Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

  ARiMR udziela pomocy finansowej na następujące działania:

  • Renty strukturalne;
  • Wspieranie gospodarstw niskotowarowych;
  • Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
  • Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
  • Zalesianie gruntów rolnych;
  • Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;
  • Wsparcie grup producentów rolnych;
  • Pomoc techniczna dla efektywnego wdrożenia PROW;
  • Uzupełnienie płatności bezpośrednich.

  Fundusze Strukturalne UE

  Fundusze Strukturalne są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania tych funduszy jest wspieranie przekształceń i modernizacji krajów członkowskich. W sektorze rolnym działania finansowane są z Sekcji Orientacji EFOiGR, która wspiera procesy przekształcania rolnictwa i szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. W sektorze rybołówstwa, działania finansowane są w ramach Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa (FIFG).

  W Polsce, w latach 2004-2006 głównymi instrumentami wsparcia rozwoju wsi, restrukturyzacji rolnictwa i rybactwa są dwa Sektorowe Programy Operacyjne (SPO):

  • „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” ( SPO „Rolnictwo” );
  • „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”(SPO „Rybołówstwo”)

  Pomoc ARiMR w ramach SPO „Rolnictwo” obejmuje:

  • Inwestycje w gospodarstwach rolnych;
  • Ułatwienie startu młodym rolnikom;
  • Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów;
  • Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem;
  • Poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych;
  • Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych;
  • Pomoc techniczną na wsparcie sytemu wdrażania SPO.

  Pomoc ARiMR w ramach SPO „Rybołówstwo” obejmuje:

  • Złomowanie;
  • Przeniesienie do działalności innej niż rybołówstwo;
  • Wspólne przedsiębiorstwa; (działanie wygasło z końcem 2004)
  • Budowę nowych statków; (działanie wygasło z końcem 2004)
  • Modernizację statków rybackich;
  • Ochronę i rozwój zasobów wodnych;
  • Chów i hodowlę ryb;
  • Rybacką infrastrukturę portową
  • Przetwórstwo i rynek rybny;
  • Rybołówstwo śródlądowe
  • Rybołówstwo przybrzeżne
  • Działania społeczno-ekonomiczne
  • Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne;
  • Działania organizacji obrotu rynkowego
  • Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe
  • Działania innowacyjne

  Pomoc Krajowa

  Pomoc krajowa, jakiej udziela ARiMR, polega na dopłacaniu do oprocentowania różnego typu kredytów oraz udzielaniu innych form wsparcia. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po akcesji pomoc ta obejmuje:

  • Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i obrotowych w rolnictwie, przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach dla rolnictwa;
  • Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych;
  • Gwarancje i poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno – spożywczym;
  • Poręczenia spłaty kredytów studenckich;
  • Pomoc finansową dla podmiotów działających w branży utylizacyjnej;
  • Pomoc finansową na założenie i wsparcie działalności administracyjnej grup producentów rolnych, zarejestrowanych do 30 kwietnia 2004 r.;

  Program SAPARD

  SAPARD to program wdrażany przez ARiMR przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki niemu ARiMR udzielała wsparcia finansowego na rozwój rolnictwa i wsi, zanim uruchomione zostały środki na wsparcie Polski już jako kraju członkowskiego UE.

  Program SAPARD rozpoczął się w lipcu 2002 r. Zbieranie wniosków o pomoc zakończyło się w dniu 20 lutego 2004 r. W tym okresie rolnicy, samorządy oraz przedsiębiorcy złożyli łącznie 31 098 wniosków o pomoc na:

  • Poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych;
  • Inwestycje w gospodarstwach rolnych;
  • Rozwój i poprawę infrastruktury obszarów wiejskich;
  • Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

  Program SAPARD, obok wsparcia finansowego inwestycji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, spełnił również ważne cele edukacyjne w odniesieniu do obecnych i przyszłych beneficjentów instrumentów pomocy UE. Jednym z celów SAPARD było także przygotowanie administracji i budowa zdolności instytucjonalnych pod kątem wdrażania instrumentarium UE po akcesji.