Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Programy, dopłaty, pakiety, płatności rolnośrodwiskowe

    Głównym zadaniem programów rolnośrodowiskowych jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich .

    Program rolnośrodowiskowy obejmuje 8  przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zwanych dalej pakietami rolnośrodowiskowymi, w zakres których wchodzi 45 wariantów, do których przysługuje płatność rolnośrodowiskowa.

    Pakiety rolnośrodowiskowe są związane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochronę środowiska, zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem zasobów genetycznych roślin i zwierząt gospodarskich. Każdy pakiet posiada zestaw kilku ściśle sprecyzowanych wymogów, które wykraczają poza i nie pokrywają się z innymi instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej.