Polska
kontakt@doradcaprow.pl

System jakości produktów rolnych

  Wprowadzanie na rynek wysokojakościowych produktów rolnych i środków spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów jakości, wiąże się z wyższymi kosztami produkcji. W związku z tym, wsparcie uczestników tych systemów jest szczególnie ważne, ponieważ rynek produktów o wysokiej, potwierdzonej jakości, rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat.

  Uczestnictwo w systemach jakości zapewnia produkcję produktów wysokiej jakości, otrzymywanych w wyniku produkcji ponad standardowej, określonej właściwymi przepisami, przy uwzględnieniu zachowania dziedzictwa narodowego oraz dbałości o wpływ całego procesu wytwarzania na środowisko. Współpraca pomiędzy uczestnikami systemów jakości sprzyja zwiększaniu siły ekonomicznej tych podmiotów na rynku.

  Cele szczegółowe i cele przekrojowe

  Priorytet 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na: poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe (3A).

  Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:

  Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

  Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych