Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

    Jednym z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie wysokiej, jakości produktom żywnościowym. W celu weryfikacji, jakości i jej ochrony, tworzone są systemy wyróżniania, jakości żywności. Takimi systemami unijnymi, są systemy rejestracji i oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rolnictwo ekologiczne, które wiążą się z wyższymi kosztami produkcji.

    Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 pomoc z działania systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych będzie przyznawana beneficjentowi, który będzie wytwarzał produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości oraz, który nie otrzymywał takiego wsparcia z PROW 2007-2013.
    Pomoc będzie stanowić refundację kosztów poniesionych przy przystępowaniu do systemu jakości, roczną składkę za udział w danym systemie oraz wydatki związane z kontrolą produktów rolnych i środków spożywczych.

    Każdy beneficjent będzie mógł się starać o dofinansowanie do 3 000 euro/gospodarstwo/rok, przy czym preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha.