Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

  Realizacja działania ma umożliwić zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją, a także promować uczenie się przez całe życie.

  Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:

  Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywanie umiejętności

  Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

  W ramach poddziałania szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności wsparcie będzie udzielane na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, uczniów szkół rolniczych i leśnych, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i związanej z rolnictwem oraz leśnictwem. Szkolenia dotyczą zagadnień związanych w szczególności z: zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodarstwie, ochroną środowiska, wykorzystaniem ICT, skróceniem łańcucha żywnościowego.

  Działania szkoleniowe prowadzone są w szczególności w następujących formach: kursy, szkolenia, warsztaty, demonstracje, krótkoterminowe wymiany, wyjazdy studyjne.
  W ramach poddziałania demonstracje i działania informacyjne wsparcie udzielane będzie na następujące typy operacji:

  1) inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego służące promowaniu innowacji.
  Inwestycje te polegać będą na budowie, przebudowie, modernizacji lub wyposażeniu obiektów budowlanych oraz zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji.

  2) działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego.
  Działania te ukierunkowane będą w szczególności na upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez jednostki naukowe i uczelnie wyższe.
  Działania upowszechniające prowadzone są w szczególności w następujących formach: konferencje, seminaria, pokazy, demonstracje.

  Wsparcie w ramach działania będzie wpływać na realizację wymienionych celów szczegółowych Programu: : 2A Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej, 3A Poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe, 3B Wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych, 4 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa (4A, 4B, 4C).

  Zgodnie z logiką interwencji KE, poprzez realizację powyższych celów, działanie przyczyni się do osiągania celów szczegółowych w ramach priorytetu 1, tj. zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A); promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym (1C).