Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

  W nowy projekcie rozporządzenia PROW 2014 -2020 znalazły się pieniądze na inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej i leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego służące promowaniu innowacji oraz na działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania.

  Beneficjentami tych działań będą mogli zostać:
  •    Jednostki naukowe i uczelnie wyższe
  •    Publiczne podmioty doradcze
  •    Szkoły rolnicze lub leśne, centra kształcenia ustawicznego, praktycznego, organy administracji rządowej
  •    Podmioty prowadzące działalność szkoleniową

  Pomoc beneficjentom będzie przyznawana na:
  •    Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych
  •    Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego
  •    Zakup sprzętu, materiałów, usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem działań demonstracyjnych i informacyjnych wśród rolników

  Każdy beneficjent będzie musiał wykazać się dysponowaniem odpowiednim personelem, w tym kadrą dydaktyczną, posiadaniem bazy dydaktyczno-lokalowej, oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w organizacji tego typu działań.