Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Usługi doradcze

  Realizacja działania ma umożliwić wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika lub grupy rolników lub właścicieli lasów. Ponadto, realizując cele priorytetu pierwszego – promowanie uczenia się przez całe życie, wsparcie kierowane będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze.

  Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:

  Świadczenie kompleksowej porady dla rolników

  Wsparcie na szkolenia doradców

  W ramach poddziałania: udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych, wsparcie będzie udzielane na następujące typy operacji: Świadczenia kompleksowej porady (usługi doradczej) dla rolników lub grupy producentów rolnych w szczególności w zakresie:

  – zobowiązań na szczeblu gospodarstwa rolnego wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska,

  – praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, działań na szczeblu gospodarstwa rolnego przewidzianych w programach rozwoju obszarów wiejskich służących modernizacji gospodarstw rolnych, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości,

  – wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

  – wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów,

  – norm higieny pracy lub norm bezpieczeństwa związanych z gospodarstwem rolnym,

  – szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

  Usługa doradcza dla rolników i producentów rolnych może obejmować także inne kwestie w szczególności związane z:

  – ekonomicznymi, rolniczymi i środowiskowymi wynikami gospodarstwa rolnego (np. opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, strategie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, techniki produkcyjne),

  – rozwojem krótkich łańcuchów dostaw,

  – rolnictwem ekologicznym,

  – aspektami zdrowotnymi chowu zwierząt.

  Świadczenia porady (usługi doradczej) dla właścicieli lasów, która obejmuje co najmniej odpowiednie obowiązki w ramach następujących obszarów:

  – ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tj. wynikające z dyrektywy 92/43/EWG,

  – ochrony dzikiego ptactwa, tj. wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,

  – ram działania Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, tj. dyrektywa 2000/60/WE.

  Usługa doradcza może obejmować także kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową gospodarstwa leśnego.

  W ramach poddziałania: wsparcie szkoleń dla doradców będzie udzielane na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników, grup rolników i właścicieli lasów.
  Wsparcie w ramach działania będzie wpływać na realizację celu szczegółowego Programu: 2A – poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej.

  Zgodnie z logiką interwencji KE, poprzez realizację powyższego celu, działanie przyczynia się do osiągania celu szczegółowego w ramach priorytetu 1, tj. zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (1A).