Płatności na zazielenienie – obszary proekologiczn

Rolnik posiadający ponad 15 ha gruntów ornych od 2015 roku zobowiązany będzie do utrzymania przynajmniej 5% gruntów ornych w formie obszarów proekologicznych.

Obszary proekologiczne od 2015 roku:

•    Elementy krajobrazu do których zaliczymy: drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m2, rowy o szerokości mniejszej niż 2 m, żywopłoty i pasy zadrzewione o szerokości do 10 m, drzewa wolnostojące o średnicy korony minimum 4 metry, zadrzewienia liniowe, zadrzewienia grupowe o maksymalnej powierzchni 0,3 ha, rowy o maksymalnej szerokości 6m, miedze śródpolne o szerokości 1-20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna

•    Międzyplon i pokrywa zielona : wysiane mieszanki co najmniej 2 gatunków uprawnych albo wsiewki trawy w uprawę główną do 30 września

•    Obszar zalesiony po 2008 w ramach PROW

•    Pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasów o szerokości od 1 do 10 m

•    Strefy buforowe na trwałych użytkach zielonych, przylegające do gruntu ornego  jak i również pasy nadbrzeżnej roślinności występujące wzdłuż cieku wodnego

•    Grunty ugorowane, na której nie jest prowadzona produkcja rolna od 1 stycznia do 31 lipca

•    Uprawy wiążące azot: koniczyna, komonica, esparceta, lucerna, bób, bobik, ciecerzyca, fasola, groch, soczewica, soja, łubin, peluszka, seradela, wyka

•    Zagajniki p krótkiej rotacji, na których będzie obowiązywał zakaz stosowania środków ochrony roślin, a nawożenie organiczne będzie ograniczone

Obszary proekologiczne w ramach płatności na zazielenienie będą już obowiązywały od 2015 roku, dlatego rolnik już dziś powinien się zastanowić w jaki sposób spełni te wymogi.