PROW 2014-2020 – Modernizacja gospodarstw rolnych

W nowym PROW 2014-2020 rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy na materialne i niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych. Do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa zalicza się: poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa.

Modernizacja gospodarstw rolnych będzie dotyczyć następujących obszarów:
•    Rozwój produkcji prosiąt
•    Rozwój produkcji mleka krowiego
•    Rozwój produkcji bydła mięsnego
•    Inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą, jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produkcji

Beneficjent w ramach modernizacji gospodarstw rolnych będzie mógł przeznaczyć pieniądze na:
•    Budowę i modernizację budynków i budowli
•    Zakup lub leasing nowych maszyn i wyposażenia
•    Wynagrodzenia architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważania środowiskowego i gospodarczego
•    Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz patentów, licencji praw autorskich, znaków towarowych

Beneficjent nie będzie mógł kupić zwierząt, roślin używanych maszyn rolniczych w ramach tego wsparcia, nie przewiduje się też prostych inwestycji mających charakter odtworzeniowy.

Z modernizacji gospodarstw rolnych z PROW 2014 -2020 maksymalna pomoc udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 1,5 mln złotych w przypadku rozwoju w produkcję prosiąt orz 500 tyś. złotych w przypadku pozostałych obszarów, przy czym na inwestycje niezwiązane z bezpośrednio z budową bądź modernizacją budynków inwentarskich kwota zmniejszy się do 200 tyś złotych.