PROW 2014-2020 – Modernizacja gospodarstw rolnych ograniczy inwestycje w mleczarstwie

Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy na materialne i niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych to jest poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa.

W przypadku inwestycji w produkcję mleka projekt PROW 2014-2020 wprowadza ograniczenia. W momencie inwestycji dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego pomoc może być przyznana, jeżeli beneficjent utrzymuje w swoim gospodarstwie, co najmniej 45 krów lub utrzymywane jest minimum 15 krów, ale w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność beneficjent osiągnie próg, co najmniej 45 krów

Jeśli beneficjent będzie młodym rolnikiem pomoc będzie przyznana nawet, jeśli w gospodarstwie nie są utrzymywane krowy albo jest ich mniej niż 15.  Warunkiem będzie wielkość ekonomiczna gospodarstwa, której próg wyniesie, co najmniej 15 tyś euro i zwiększenie stada krów do 45 do dnia złożenia wniosku o płatność.

Z modernizacji gospodarstw rolnych z PROW 2014 -2020 maksymalna pomoc udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie będzie mogła przekroczyć 1,5 mln złotych w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt oraz 500 tyś. złotych w przypadku pozostałych obszarów, przy czym na inwestycje niezwiązane z bezpośrednio z budową bądź modernizacją budynków inwentarskich kwota zmniejszy się do 200 tyś złotych.