Zalesianie gruntów 2014

W 2014 roku ARiMR planuje nabór wniosków na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne jeszcze na zasadach obowiązujących w PROW 2007-2020.

O pomoc na zalesienie gruntów obszary:
•    Przeznaczone do zalesienia zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego, jeżeli natomiast nie ma planu, gdy zalesianie gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
•    Stanowią własność rolnika lub małżonka, albo stanowią jego współwłasność
•    O powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości 20m, przy gruntach położonych przy lesie minimalna powierzchnia to 0,1 ha
•    Położone po za obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, narodowych, obszarach ich otulin, chyba, że zalesienie nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów

W ramach pomocy uzyskanej z działania zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne z PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2913 beneficjenci będą w roku otrzymywać płatności kontynuacyjne.  Nowy nabór w roku 2014 rozpocznie się1 czerwca a zakończy 31 lipca.